major Sichuan Visits 

brife map

4. Scenic spots in Liangshan Yi nationality autonomous prefecture (to the south of Chengdu)

Xichang satellite launching base

Qionghai (lake)

Lugu lake

Luojishan mountain